Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een veilige en duurzame voedselvoorziening door de landbouw. In Nederland slagen, volgens het rapport 'Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland 2018' van de Wageningen Universiteit, met name grote landbouwbedrijven erin om hun werkzaamheden te digitaliseren. Kleinere landbouwbedrijven digitaliseren maar beperkt; zij geven veelal aan te weinig vertrouwen te hebben in opbrengststijging en kostenreductie. Kleinere bedrijven kunnen relatief beperkter profiteren van de schaalvoordelen.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Opinie ten aanzien van drivers voor digitalisering

Adoptie digitale technologieën

Onderstaande figuren geven weer waarom akkerbouwers geen gebruik maken van precisielandbouwtechnologie en welke maatregelen stimuleren tot het gebruik van akkerbouw.

Onderstaande figuur geeft de relatie weer tussen bedrijfsgrootte en adoptie van digitale technologie.