Het kabinet heeft de ambitie dat de industrie in Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven ook een substantiële energie- en materiaalbesparing realiseren. Op het gebied van ‘Smart Industry’ doet Nederland mee in de top. Wat betreft de randvoorwaarden voor de toekomst van productie scoort het WEF Nederland mondiaal op de 5e plek. Daarnaast staat Nederland in Europa op de vierde plek als het gaat om het aandeel productiebedrijven dat industriële robots inzet. Desalniettemin gaat het hier ‘maar’ om circa 30% van de bedrijven; er lijkt met name winst geboekt te kunnen worden bij het (kleinere) MKB. Het feit dat een groot aandeel bedrijven nog niet met dergelijke digitaliseringstoepassingen aan de slag is gegaan, suggereert dat er een substantiële groep bedrijven is die de potentie van digitalisering nog niet optimaal benut.

Smart Industry beperkt zich niet tot de maakindustrie. Ook het toepassen van technologie zoals robotica in andere sectoren (zorg, landbouw, etc.) wordt als onderdeel van Smart Industry gezien. Op deze pagina ligt de focus echter op de digitale transformatie van de industriële sector zelf.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden

Gebruik robotica in de maakindustrie

Toepassingen van service robots

Aantal maakbedrijven dat technologie toepast

Gemiddeld aantal slimme technologieën dat wordt toegepast (per industrie)

Future of production

Gebruik digital technologie

Aandeel bedrijven dat trainingen aanbieden aan personeel om ICT skills (verder) te ontwikkelen

Investeringen ICT

Aantal ICTers in de industriesector

Onderstaande visualisatie geeft weer of landen klaar zijn voor de 'toekomst van productie' als stimulans voor economische groei. Landen met een complexere en grotere productie-structuur (x-as) zijn beter gepositioneerd. Landen zijn ook beter gepositioneerd naar mate er meer 'enablers' (zoals human capital, investeringen of innovatie) aanwezig zijn om kansen in de 'toekomst van productie' te benutten. 

Onderstaande figuur laat voor een aantal digitale technologieën aan welk aandeel bedrijven hier gebruik van maakt. 

De digitalisering van de industrie, ofwel Smart Industry, wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT en productietechnologie en verandert de industrie, zowel grootbedrijf als mkb, radicaal. Vooroplopen in digitalisering van de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, toekomstige economische groei en een duurzame industrie. Het bedrijfsleven, en dat geldt zeker ook het mkb, moet voluit mee in deze trend om concurrerend te blijven. De Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 beschrijft de acties die nodig zijn om als Nederland voorop te blijven lopen in deze ontwikkeling. De agenda die opgesteld is door een brede coalitie van de industrie, kennisinstellingen en overheden. Het bouwt voort op de activiteiten uit de Actieagenda Smart Industry 2014-2017. 

Gebaseerd op de ervaring in de afgelopen jaren zijn er acht belangrijke vraagstukken benoemd, zoals het realiseren van een goede en veilige uitwisseling van digitale gegevens met andere bedrijven. Deze acht industrietransformaties vormen de inhoudelijke leidraad voor de versnelling van digitalisering binnen bedrijven en de activiteiten. Om een extra versnelling mogelijk te maken op de industrietransformaties zijn negen grote projecten gedefinieerd met concrete doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar. Bijvoorbeeld om de kennis uit de Fieldlabs te vertalen naar een bredere groep bedrijven, of het inrichten van een digitale omgeving waarin Nederlandse bedrijven veilig data kunnen delen in de keten.