Nederland heeft alles in huis om kansen te pakken en heeft een goed opgeleide beroepsbevolking die technologie snel omarmt. Door goede samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid ontstaan er nieuwe ideeën. Dit komt samen in Nederland Digitaal.

Nederlanddigitaal.nl

Digitalisering maakt werken en ondernemen in Nederland anders

 

Investeringen in ICT door het bedrijfsleven vormen al jarenlang een substantieel en stabiel element van de welvaartsgroei in Nederland. Circa 25% van de economische groei in Nederland is aan deze investeringen toe te schrijven. Daarnaast gaat digitalisering gepaard met een forse toename van het aantal ICT-gebaseerde dienstverleners. Dergelijke bedrijven voegen waarde toe door hun ICT-kapitaal te gebruiken voor innovaties en alternatieve bedrijfsmodellen, zoals data-gebaseerde adviesdiensten. Naast het slim toepassen van bestaande ICT wordt er ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo werkt het Nederlandse bedrijfsleven momenteel hard aan technologieën als kunstmatige intelligentie, Internet of Things en 5G.  Het ingrijpende karakter van de verdergaande digitalisering manifesteert zich o.a. in het stijgende aandeel ICT-banen op de arbeidsmarkt.

 

Nederland behoort tot de Europese koplopers op het gebied van digitalisering. Met een vierde plaats in de Europese ‘Digital Economy and Society Index (DESI)’ ranking laat Nederland zien dat er al flinke stappen gezet zijn. Op het gebied van digitale connectiviteit is Nederland de koploper; op het gebied van digitale publieke dienstverlening, bedrijfsdigitalisering en internetgebruik staat ze in de top 5. Op het gebied van e-commerce scoort Nederland binnen de DESI wat lager. De afgelopen jaren is er daarnaast een inhaalslag gemaakt in het aantrekken van ICT-personeel, waardoor Nederland ook op het thema ‘menselijk kapitaal’ tot de Europese top behoort. Volgens cijfers van de OESO scoort Nederland echter wel onder gemiddeld als het gaat om het trainen van digitale vaardigheden van niet-ICT-personeel. Zij zijn bij uitstek van belang voor het succesvol toepassen van digitale technologie in specifieke sectoren of domeinen.

 

Hoe kleiner de bedrijven, hoe kleiner het aandeel dat digitale technologie toepast. Dit geldt ook voor vraagstukken rondom cybersecurity; kleinere bedrijven hebben veelal geen formeel cybersecurity-beleid. Het is niet geheel duidelijk in welke mate er een noodzaak bestaat voor het (kleine) mkb om aan de slag te gaan met eventuele kansen en risico’s. Toch geeft een substantiële groep mkb'ers aan, binnen een onderzoek van de Kamer van Koophandel, bepaalde digitale toepassingen niet te gebruiken maar hier wel in geïnteresseerd te zijn. De voornaamste oorzaken die verdere digitalisering in het mkb in de weg lijken te staan zijn het ontbreken van voldoende bewustzijn van de mogelijkheden, het beschikken over de juiste competenties en het vinden van de juiste samenwerkingspartners. Digitale vaardigheden binnen het mkb zijn van fundamenteel belang. Het Nederlandse mkb besteedt internationaal gezien relatief weinig aandacht aan het trainen van digitale vaardigheden bij het personeel; met name het scholen van digitale vaardigheden bij niet-ICT’ers blijft achter. 

Op deze website vindt u de monitor van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). De NDS is op 1 juni 2018 gepubliceerd, en kunt u hier vinden. De Kamerbrief over de voortgangsrapportage en de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie vindt u hier

Deze monitor geeft een eerste aanzet om de digitalisering van de Nederlandse maatschappij en economie in beeld te brengen. Hoewel er over een flink aantal zaken informatie bekend is, zijn er ook zeker witte vlekken. Toekomstige versies van deze monitor zullen proberen deze hiaten, waar mogelijk, op te vullen. Na het initiëren van een eerste versie van de monitor is deze in het voorjaar van 2020 geüpdatet. De ontwikkeling van de monitor is geïniteerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, welke optreedt als coördinerend ministerie van de NDS. De monitor is ontwikkeld door onderzoeksbureau Dialogic. In de toekomst zal in nauwe samenwerking met andere ministeries de monitor doorontwikkeld worden.

 

Op deze website kunt u achtereenvolgens informatie vinden over:

  1. Het economisch belang van digitalisering.
  2. Hoe staat Nederland ervoor op het gebied van digitalisering? Hoe staan we ervoor in verschillende domeinen?
  3. Hebben we in Nederland de basis op orde en zijn de randvoorwaarden aanwezig voor succesvolle digitalisering?
  4. Methodologie: een beschrijving van de totstandkoming van deze monitor.