Cybersecurity
Op het gebied van cybersecurity blijven Nederlandse bedrijven achter bij andere landen. Slechts 23% van de bedrijven van 10 werknemers of groter had (in 2015) een formeel beleid om ICT privacy risico’s te managen, terwijl het gemiddelde binnen de OESO op 27% lag. Binnen de top 5 landen binnen de OESO had 38% van de bedrijven een formeel beleid hiervoor. De exacte oorzaak hiervan is niet (hard) aan te tonen. Volgens een aantal hoogleraren in Nederland is het ontwikkelen, het behoud en de circulatie van hoogwaardige expertise cruciaal voor het cyberveiligheid-niveau in Nederland.
Met name grote bedrijven besteden aandacht aan cybersecurity; het MKB is hier minder actief in. Maatregelen die bij alle bedrijven populair zijn, zijn het gebruik van antivirussoftware, sterke wachtwoorden, en het plaatsen van data op fysieke andere locaties.

 

Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden
Cyber-delicten
Onderstaande figuur geeft voor een aantal typen cyber-delicten de frequentie aan over de jaren.
Cyberbewustzijn en cybervaardigheden
In de onderstaande figuur staat in welke mate de Nederlandse (beroeps)bevolking zich bewust is van een aantal verschillende typen cyber-delicten. De tweede figuur geeft de vaardigheden weer van de Nederlandse (beroeps)bevolking met het voorkomen van cyber-delicten.
Digital Trust Center (EZK)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Ze zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Digitalisering is een van de belangrijkste aanjagers om deze doelen te bereiken. Randvoorwaarde hierbij is dat ondernemers digitaal weerbaar zijn en hun digitale veiligheid op orde hebben. De risico’s van cyberdreigingen zijn namelijk groot en vormen een bedreiging voor het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie van ondernemers.   Om ondernemers te ondersteunen bij het cyberweerbaar worden heeft het ministerie van EZK het Digital Trust Center opgericht.   In 2018 ondersteunt het DTC de bedrijven op twee manieren:
 1. Via een digitaal platform met actuele informatie en betrouwbare adviezen
  Op www.digitaltrustcenter.nl biedt het DTC ondernemers verschillende producten en diensten, zoals ‘de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen’, waarmee ondernemers direct aan de slag kunnen. De adviezen bevatten een concreet handelingsperspectief om veilig digitaal ondernemen direct in de praktijk te brengen. Door bestaande en nieuwe informatie over veilig digitaal ondernemen te bundelen en makkelijke toegankelijk te maken, biedt het DTC bedrijven een centrale plek waar alle relevante informatie over het onderwerp kunnen vinden.

  Daarnaast wordt er naar verwachting eind 2018 of begin 2019 een forum gelanceerd waar het DTC in nauwe samenwerking met het NCSC, cyberdreigingsinformatie vanuit het NCSC toegankelijk maakt voor (nog nader te bepalen groepen van) ondernemers. Binnen deze omgeving krijgen ondernemers de mogelijkheid om kennis te delen met elkaar en experts.
   

 2. Subsidieregeling voor samenwerkende bedrijven
  Het DTC beseft dat ondernemers vaak behoefte hebben aan oplossingen dicht bij huis. Het DTC stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn. Hiervoor is in 2018 een subsidie van € 1.000.000 beschikbaar (per project maximaal € 200.000).

 

Om te monitoren of het DTC inderdaad bijdraagt aan de bovenstaande doelstellingen gaat zij komende jaren monitoren in welke mate zij een bijdrage levert aan deze doelstellingen. Dit doet zij langs de lijn van de volgende ambities:
 1. DTC is vindbaar en haar informatie- en adviesfunctie wordt gewaardeerd (korte termijn ambitie). DTC bereikt haar doelgroepen met informatie en advies. Een bedrijf is bekend met DTC (of aan DTC gelieerde samenwerkingsverbanden) en de 5 basisprincipes voor veilig digitaal ondernemen en past deze toe (bron DTC: bezoek website, tevredenheidsmetingen, evt. korte enquete via website)

 2. DTC slaagt erin een landelijk dekkend stelsel te realiseren van communities en samenwerkingsverbanden (sectoraal, regionaal) waar bedrijven terecht kunnen voor informatie en advies (middellange termijn ambitie). Elke regio heeft een samenwerkingsverband voor cybersecurity, en elke branche/sector heeft een samenwerkingsverband voor cybersecurity.

 3. DTC is een succes als alle bedrijven in Nederland weerbaar zijn tegen cyberdreigingen (lange termijn ambitie). Een bedrijf is bekend met de cyberrisico’s die hij loopt, en heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om risico’s te mitigeren en schade te beperken.