Industrie
Het kabinet heeft de ambitie dat de industrie in Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft. Betrokken maakbedrijven kunnen hiermee ook een grote energie- en materiaalbesparing creëren.
Op het gebied van ‘Smart Industry’ doet Nederland mee in de top. Wat betreft de randvoorwaarden voor de toekomst van productie is Nederland volgens het World Economic Forum 5e van de wereld. Daarnaast staat Nederland in Europa op de vierde plek als het gaat om het aandeel productiebedrijven dat industriële robots inzet. Helaas gaat het hier ‘maar’ om ongeveer 30 procent van de bedrijven. Met name bij het (kleinere) mkb lijkt vooral winst geboekt te kunnen worden.
Potentie van digitalisering
Het feit dat een groot aandeel bedrijven nog niet met dergelijke digitaliseringstoepassingen aan de slag is gegaan, suggereert dat er een grote groep bedrijven is die de potentie van digitalisering nog niet optimaal benut.
Smart Industry beperkt zich niet tot de maakindustrie. Ook het gebruik van technologie zoals robotica in andere sectoren (zorg, landbouw, etc.) wordt als onderdeel van Smart Industry gezien. Op deze pagina ligt de focus op de digitale transformatie van de industriële sector zelf.
Op deze pagina zijn de volgende gegevens te vinden:
Klaar voor de toekomst
Onderstaande grafiek geeft weer of landen klaar zijn voor de 'toekomst van productie' als stimulans voor economische groei. Landen met een complexere en grotere productiestructuur (x-as) zijn beter gepositioneerd. Landen zijn ook beter gepositioneerd naar mate er meer 'enablers' (zoals human capital, investeringen of innovatie) aanwezig zijn om kansen in de 'toekomst van productie' te benutten.
Digitale technologieën
Onderstaande figuur geeft voor een aantal digitale technologieën aan welk aandeel bedrijven hier gebruik van maakt.
Actielijn Smart Industrie (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
De digitalisering van de industrie, ofwel Smart Industry, wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT en productietechnologie. Het verandert de industrie van zowel grootbedrijf als mkb radicaal.
Vooroplopen in digitalisering van de industrie is cruciaal voor:
  • werkgelegenheid
  • toekomstige economische groei
  • een duurzame industrie
Het bedrijfsleven moet voluit mee in deze trend om concurrerend te blijven. De [Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021][LINK https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/smart-industry-implementatieagenda-2018-2021] beschrijft de acties die nodig zijn om als Nederland voorop te blijven lopen in deze ontwikkeling. De agenda is opgesteld door een brede coalitie van de industrie, kennisinstellingen en overheden. Het bouwt voort op de activiteiten uit de Actieagenda Smart Industry 2014-2017.
Acht transformaties industrie
Gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren zijn acht belangrijke vraagstukken benoemd. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een goede en veilige uitwisseling van digitale gegevens met andere bedrijven. Deze acht industrietransformaties vormen de inhoudelijke leidraad voor de versnelling van digitalisering binnen bedrijven en de activiteiten. Om een extra versnelling mogelijk te maken op de industrietransformaties zijn negen grote projecten gedefinieerd met concrete doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar. Bijvoorbeeld om de kennis uit de fieldlabs te vertalen naar een bredere groep bedrijven, of het inrichten van een digitale omgeving waarin Nederlandse bedrijven veilig data kunnen delen in de keten.